Home
News   /   Essay Competition

Essay Competition


निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निबन्ध प्रतियोगिताको आह्वान

१. निबन्धको शिर्षक: "संघियताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका"

२. सहभागी: निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी

३. निबन्ध १२०० देखि १५०० शब्दमा नबढाई लेख्नु पर्ने

४. पुरस्कार:

    क) प्रथम: प्रमाणपत्र सहित रु. २५००० (पच्चीस हजार मात्र)

    ख) द्वितीय: प्रमाणपत्र सहित रु. १५००० (पन्ध्र हजार मात्र)

    ग) तृतीय: प्रमाणपत्र सहित रु. १०००० (दश हजार मात्र)

५. निबन्ध आइपुग्नु पर्ने स्थान र समय: २०७४ भाद्र ८ गते बेलुका ५ बजे सम्म

६. e-mail बाट निबन्ध पठाउनुहुनेले hard copy २ दिन भित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ

७. e-mail address: info@nepal.gov.np


Major works completion From falgun 3- Ashad

 फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू: ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना…

2018-07-30

Major Works completion from Falgun 3,2074-Ashad

 फाल्गुन ३, २०७४ देखि ०७५ आषाढ मसान्त सम्म सम्पन्न गरिएको प्रमुख कार्यहरू: ६ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरूका सूचना…

2018-07-29

Essay Competition

निजामती सेवा दिवस २०७४ को सन्दर्भमा निबन्ध प्रतियोगिताको आह्वान १. निबन्धको शिर्षक: "संघियताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिका" २. सहभागी: निजामती…

2017-08-15

Read More

Message from Controller

Office of Controller of Certification is formed under the ministry of Science, Technology and Environment with a view to implement Electronic Transaction Act 2063 and implementing digital signature in Nepal,…

Mr. Deepak Kumar Shrestha
Read More

Suchana Adhikaari

Mr.Anil Kumar Dutta
Read More

Acts and Regulation : DOWNLOAD